ขณะนี้ เว็บไซต์ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (http://qa.buu.ac.th) ได้ย้ายไปยังเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษาที่ http://service.buu.ac.th
หากต้องการเยี่ยมชมเว็บไซด์เก่าสามารถดูได้จาก http://qa.buu.ac.th/index.php