banner
 



ความเป็นมา

งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่กำหนดให้มีขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2540 วันที่ 20 ตุลาคม 2540 ให้เป็นงานในสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อทำหน้าที่ในการประสานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา โดยในระยะแรกจัดให้มี "งานประกันคุณภาพการศึกษา" อยู่ในสังกัดกองบริการการศึกษา ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษา (พุทธศักราช 2540 - 2545) และในระยะยาวจัดให้มี "หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา" ที่ขึ้นตรงและรายงานตรงต่ออธิการบดี และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการและการบริหารกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยบูรพาในการดำเนินการที่สามารถสนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมาย

ประสานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

  1. สภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 หน่วยงาน
  2. คณะวิชา จำนวน 22 หน่วยงาน
  3. วิทยาลัย จำนวน 4 หน่วยงาน
  4. สถาบัน จำนวน 2 หน่วยงาน
  5. สำนัก จำนวน 3 หน่วยงาน
  6. ศูนย์ จำนวน 1 หน่วยงาน
  7. กอง จำนวน 7 หน่วยงาน
  8. หน่วยตรวจสอบ จำนวน 1 หน่วยงาน

รวมทั้งหมด จำนวน 41 หน่วยงาน

เป็นศูนย์ประสานงานกลางในด้านข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพามากกว่า 25,000 คน และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

จัดการและบริหารกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอของ "สำนักประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา" ตามการสั่งการของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ภายใต้กรอบทรัพยากร และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณ

ดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามกรอบพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา