งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
banner
 


2559

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน (CAR) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙