banner
 


บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทรภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
somshyy@gmail.com
๒๙๒๔

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทรภายใน

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
nittiyak@buu.ac.th
๒๗๑๗

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทรภายใน

นางสาวจันทร์พร สุดจำนงค์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
jhunporn@buu.ac.th
๒๗๑๖

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทรภายใน

นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
นักวิชาการศึกษา
napapan@buu.ac.th
๒๗๑๖

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทรภายใน

นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์
นักวิชาการศึกษา
sutharin@buu.ac.th
๒๖๔๐

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอร์โทรภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
sribua@buu.ac.th
๒๖๔๐